Hottie কালচার

Hottie কালচার

0 2
saandhyakaalIn ek sangItamay anushhThaaner madhye diye rilij hala ei prajanmer nabIn shilpI syamantaker rabIndrasangIter ayAlabaam akaaraNe gaan gaai'. ei ayAlabaam rilij karala kyaalaaiDoskop. aar...

0 6
priyaa`Mkaa choparhaa abhinayer sange sange gaanao gaaite paaren taa aamaader aagei jaanaa. bisheshhata: taa`nr gaaoyaa ayAlabaam aagaamI kichhu maaser madhyei mukti paabe baleo rayechhe...

0 8
desher parabartI pradhaanamantrI karinaa kaapur. abaak halen to! aasale prakaash jhaa'er parabartI raajanoitik thrilaar chhabite desher mahilaa pradhaanamantrIr bhUmikaay dekhaa Jaabe beboke. edike anekadiner...

0 5
karer bojhaay marmaahata gasip kuin raakhI saaoyaant ebaar aatmahatyaa karaar kathaa bhaabachhen. tini Jaaraparanaai du:khita sarakaarer paxapaatitba dekhe. taa`nr mate shaaharukh salaman aamir e`nraa ekaTi...

0 9
chuler janya pher pichhiye gela er shyuTi`m. 29 julaai ei chhabir shyuTi`m shuru haoyaar kathaa chhila. kintu edinao taa aar shuru hate paareni. kaanaaghushhoy khabar...

0 8
rilis karala kyaalaaiDoskoper ichchhe pelaam'. dya misi`m li`Mk' byaanDer pratham ayAlabaam eTi. pres klaabe ei rilis anushhThaane upasthit chhilen ei byaanDer samasta sadasya eba`m...

0 6
samparker tiktataa etaTaa dUr garhiyechhe Je oyeDi`m ri`m naa parei ekhan baaire berochchhen Tam kruj patni keTi homa_s. bibaahabichchhed chaaoyaar par thekei ei aa`mTi...

0 7
ebaar aamirer chhabite aaiTem rajanIkaanter. aamirer chhabi talaash'-e ekaTi aaiTem nambare dekhaa Jaabe saauth supaarasTaar rajanIkaantake. aar shudhu ei ekaTi aaiTem karaar janya rajanIkaant...

0 7
shanibaar arthaa`t 23 jun sine naainer udyoge mani skoyaare anushhThita hala dashamI' sinemaar miujik rilis anushhThaan. edin upasthit chhilen ei chhabir ek jhaa`nk taarakaa....

0 8
pher bhoutik chhabite naayikaar bhUmikaay ba`m biuTi bipaashaa basu. chhabir naam aatmaa'. TuiTaare e kathaa nijei jaaniyechhen bipa_s. ebachhar itimadhyei te kaaj shuru karechhen tini....
Banner
Banner